CATL Kancelaria Prawna Kamil Krasuski
Grabianów, ul. Wrzosowa 173, 08-110 Siedlce
tel.: 668 030 015, fax: 25 740 42 58
 

Kiedy przedawniają się roszczenia?


Dla działających na polu międzynarodowych przewozów towarów, najważniejszym aktem regulującym prawa i obowiazku przewoźnika jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r.

W sprawach uregulowanych niniejszą Konwencją nie stosuje się unormowań wewnętrznych (w tym polskich, jak np. ustawy prawo przewozowe).

W kwestii dotyczącej przedawnienia uregulowania Konwencji różnią się znacznie od polskich. Bardzo istotną różnicą jest skutek, jaki przedawnienie wywiera na samo roszczenie. Z chwilą przedawnienia roszczenie takie przestaje istnieć. Konwencja nie pozostawia żadnego pola manewru, gdyż zgodnie z art. 32 ust. 4 "Roszczenie przedawnione nie może być więcej podnoszone, nawet w postaci wzajemnego powództwa lub zarzutu."

Sam termin przedawnienia również wynosi jeden rok, jednakże w przypadku złego zamiaru lub niedbalstwa termin ten został wydłużony do 3 lat (art. 32 ust. 1 CMR), (czytaj całość).