CATL Kancelaria Prawna Kamil Krasuski
Grabianów, ul. Wrzosowa 173, 08-110 Siedlce
tel.: 668 030 015, fax: 25 740 42 58
 

Likwidacja szkód


Doświadczenie pokazuje, iż niezwykle istotnym jest odpowiednie zgłoszenie szkody oraz precyzyjne formułowanie wszelkich informacji przekazywanych do zakładów ubezpieczeń.


Często spotykane błędy takie jak:
  • nieprecyzyjne wskazanie okoliczności zdarzenia,
  • niewłaściwe sformułowanie roszczenia,
  • niewłaściwe udokumentowanie roszczenia,
mogą spowodować w efekcie odmowę wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

W postępowaniach likwidacyjnych należy pamiętać, iż każdy zakład ubezpieczeń jest instytucją która w założeniu ma przynosić zyski - błędem jest więc traktowanie ubezpieczycieli przez niektórych ubezpieczonych jako instytucji charytatywnych.
Przekonanie ubezpieczonych i poszkodowanych, że skoro zostało zawarte ubezpieczenie, to zakład na pewno wypłaci odszkodowanie prowadzi często do niezadawalających strony rozstrzygnięć (tj. do odmów wypłaty odszkodowań). 

Należy pamiętać, że każda informacja przekazana w procesie likwidacji szkody może mieć kluczowy wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Niejasne sformułowania, przemilczenie okoliczności które wydają się nieistotne czy wręcz przedstawienie przebiegu zdarzenia niezgodnie z prawdą może więc skutkować odmową wypłaty odszkodowania i w efekcie:
  • brakiem uzyskania odszkodowania za szkodę, w przypadku gdy jesteśmy poszkodowanym lub uprawnionym,
  • koniecznością wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni, w sytuacji gdy jesteśmy zobowiązanym do naprawienia szkody, a umowa ubezpieczenia OC nie pokryła danego ryzyka.
W zakresie czynności CATL znajduje się m.in.:
  • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela,
  • pomoc w skompletowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez zakłady ubezpieczeń,
  • prowadzenie korespondencji z zakładami ubezpieczeń oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w sprawę,
  • przekazywanie dokumentacji do zainteresowanych podmiotów,
  • analiza zgłaszanych roszczeń pod kątem ich zasadności oraz wysokości.