Doświadczenie pokazuje, iż niezwykle istotnym jest odpowiednie zgłoszenie szkody oraz precyzyjne formułowanie wszelkich informacji przekazywanych do zakładów ubezpieczeń. Często spotykane błędy takie jak:

  • nieprecyzyjne wskazanie okoliczności zdarzenia,
  • niewłaściwe sformułowanie roszczenia 
  • niewłaściwe udokumentowanie roszczenia

mogą spowodowac w efekcie odmowę wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. 


Nie wolno zapominać, iż każdy zakład ubezpieczeń jest instytucją która w założeniu ma przynosić zyski - błędem jest więc ich traktowanie przez niektórych jako instytucji charytatywnych. Przekonanie ubezpieczonych i poszkodowanych, że skoro zostało zawarte ubezpieczenie, to zakład napewno wypłaci odszkodowanie prowadzi więc często do niezadawalających strony rozstrzygnięc. 

Należy pamiętac, że każda informacja przekazana w procesie likwidacji szkody ma wpływ na jej rozstrzygnięcie. 

Niejasne sformułowania, przemilczenie okoliczności które wydają się Nam nieistotne może więc skutkować odmową wypłaty odszkodowania i w efekcie:
- brakiem uzyskania odszkodowania za szkodę, w przypadku gdy jesteśmy poszkodowanym lub uprawnionym,
- koniecznością wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni, w sytuacji gdy jesteśmy zobowiązanym do naprawienia szkody, a umowa ubezpieczenia OC nie pokryła danego ryzyka.

W zakresie czynności CATL znajduje się m.in. :
- zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela,
- pomoc w skompletowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez zakłady ubezpieczeń,
- prowadzenie korespondencji z zakładami ubezpieczeń oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w sprawę,
- przekazywanie dokumentacji do zainteresowanych podmiotów,
- analiza zgłaszanych roszczeń pod kątem ich zasadności oraz wysokości.