Każdy podmiot działający w transporcie spotyka się w swojej pracy z szeregiem problemów związanych z interpretacją prawa. Nasze doświadczenie związane z obsługą firm zarówno spedycyjnych jak i przewozowych pokazuje, że niestety znajomość obowiązującego prawa jest w branży TSL na dość niskim poziomie. Skutkuje to w efekcie wieloma problemami.

 

W ostatnim czasie nasiliły się w szczególności patologiczne zjawiska takie jak:

- wymuszanie zapłaty za szkodę w sytuacji gdy w rzeczywistości nie powstała żadna szkoda lub przewoźnik/spedytor nie ponosi za nią odpowiedzialności w świetle obowiązujących przepisów prawa,

- nakładaniem szeregu kar umownych, które w efekcie powodują, iż prowadzenie działalności transportowej staje się nieopłacalne.

 

Nie każde potrącone przez kontrahenta pieniądze są już dla Ciebie stracone i nie każda kara umowna jest zasadna i zgodna z prawem.

 

W ramach doradztwa prawnego zajmujemy się m.in.:

- oceną zasadności roszczeń z tytułu szkód w transporcie,

- oceną zasadności nałożonych kar umownych,

- analizą zawieranych umów,

- przygotowywaniem reklamacji do podmiotów odpowiedzialnych za szkodę.